NEC
SV9100

ราคายังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่
CHS2UG-EU
CHS2UG-EU
2U 19- Inch Chasis (6 Slots)
13,950 บาท