Free Cloud PBX

Cloud IP PBX ระบบตู้สาขาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ภายในสำนักงานผ่านระบบ VoIP
โดยใช้ระบบศูนย์กลางของผู้ให้บริการในรูปแบบ Cloud PBX
ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องมีระบบ PBX ก็สามารถมีเลขหมายภายในติดต่อกันได้

FREE CLOUD IP-PBX เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ ทุกรุ่น

 - ติดตั้งและใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง
 - ไม่ต้องลงทุนตู้สาขา
 - หมดภาระเรื่องการบำรุงรักษา
 - ขยายเบอร์ภายนอก ภายใน และสาขาได้รวดเร็ว
 - ติดตั้งใช้งานสายภายนอกได้ตามต้องการ รองรับ SIP Trunk / CAT SIP-Connect
 - กรณีจะใช้งานเบอร์เดิมแบบอนาล็อก ( ต้องซื้อ Voice Gateway FXO ตามจำนวนสายนอกที่ต้องการใช้งาน )